Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 5 Adet 0.001 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.
Filtreler
The combination of letrozole and melatonin causes regression in size not histopathological scores on endometriosis in an experimental rat model

Yıldırım, Gazi | Attar, Rukset | Fıçıcıoğlu, Cem | Karateke, Ateş | Özkan, Ferda | Kılıç, Ertuğrul | Yeşildağlar, Narter

Other | 2009 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association10 ( 4 ) , pp.199 - 204

Amaç: Kombine letrozol ve melatonin tedavisinin cerrahi olarak indüklenmiş endometriosis üzerindeki etkisini belirlemek. Gereç ve Yöntemler: Bu prospektif randomize kontrollü bir deneysel çalışma olarak dizayn edildi ve Yeditepe Üniversitesi Deneysel Hayvanlar Araştırma Merkezinde (YUDETAM) gerçekleştirildi. Cerrahi olarak endometriosis oluşturulmuş 17 tane nulligravida dişi Wistar – Hannover albino rat kullanıldı. Ratlara homolog uterin boynuz inokülasyonu yapılarak endometriosis oluşturuldu ve iki hafta aralar ile dört operasyon yapıldı. Endometriosis indüksiyonu ilk operasyonda yapıldı. İki haftalık östradiol tedavisini takiben i . . .kinci operasyon yapıldı. Sonra östrojen kesildi ve çalışma grubuna ilaç başlandı. Takip eden iki haftanın sonunda üçüncü operasyon yapılarak endometriyal odaklar üzerinde ilaçların etkinliği araştırıldı. Üçüncü operasyondan sonra bütün ilaçlar kesildi ve östrojen tekrar başlandı. Iki haftalık östrojen tedavisinin ardından tüm ratlara ötanazi yapıldı ve rekürrens oranlarına bakıldı. Bulgular: Kontrol grubunda tedavinin başında lezyonların volüm ortalaması 93.631.7 mm3 idi. Östradiol tedavisi kesildikten sonra 85.023.8 mm3 (P0.31) boyutlarına indi ve rekürrens zamanı 119.729.4 mm3’ e çıktı (P0.02). Östradiol kesildikten sonra histopatalojik skorda anlamlı bir düşüş gözlendi (p0.04) fakat rekürrens zamanı tedavi öncesi boyutlarına ulaştı. LM grubunda lezyonların volümü tedavi grubunda anlamlı bir şekilde düştü (82.821.0 mm3 ve 15.78.0 mm3). Rekürrens zamanı ortalama volüm 43.931.8 mm3 olarak hesaplandı (p0.002). Histopatolojik skor ise tedavi öncesi tedavi sonrası ve rekürrens zamanlarında sırası ile 2.30.1, 2.00.2 ve 2.20.3 idi. Sonuç: Çalışmamızda Letrozol ve Melatonin endometriotik lezyonların boyutlarında gerileme oratya çıkarırken, histopatolojik skorlarda değişikliğe yol açmadı. Objective: To determine the effects of the combination of letrozole and melatonin on surgically induced endometriosis. Material and Methods: This prospective, randomized, controlled, experimental study was carried out at Yeditepe University Experimental Research Center (YUDETAM). Female non-pregnant, 17 nulligravid Wistar - Hannover albino rats with surgically induced endometriosis were used in this study. Endometriosis was induced by using homologous uterine horn transplantation in the rats. Four operations were performed on each rat. The induction of endometriosis was performed in the first operation. After two weeks of estradiol treatment the second operation was performed and endometriotic lesions were evaluated. Estrogen was then discontinued and in the study groups medications were started. During two weeks the rats were given medications and the third operation was performed for the assessment of the effects of the medications on the endometriotic foci. Then all the medications were stopped and estrogen was started again. Two weeks later all the rats were euthanized and recurrence of endometriosis was evaluated. Results: The sum of the lesion volumes in the control group was 93.6±31.7 mm3 at the end of the second week. After the cessation of estradiol it decreased to 85.0±23.8 mm3 (P0.31) and increased to 119.7±29.4 mm3 at the sixth week (P0.02). A significant reduction in histopathologic scores were seen after cessation of the estradiol (p0.04). At the end of the sixth week, histopathological scores reached the pretreatment values. In the letrozole and melatonin group the sum of the lesion volumes decreased significantly after the treatment (82.8±21.0 mm3 and 15.7±8.0 mm3 respectively). At the end of the sixth week, the mean volume was calculated as 43.9±31.8 mm3 (p0.002). Histopathologic scores were 2.3±0.1, 2.0±0.2 and 2.2±0.3 at the end of the second, fourth and sixth weeks, respectively, in the letrozole and melatonin group. Conclusions: Letrozole and melatonin caused a significant regression in lesion volumes; however, histopathological scores of endometriotic lesions did not change significantly Daha fazlası Daha az

Uterus didelphys with an obstructed unilateral vagina and ipsilateral renal agenesis: A rare cause of dysmenorrhoea

Attar, Rukset | Yıldırım, Gazi | İnan, Yücel | Kızılkale, Özge | Karateke, Ateş

Article | 2013 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association14 ( 4 ) , pp.242 - 245

Tek taraflı kapalı vajen ve aynı tarafta böbrek agenezisi ile birlikte di- delfik uterus nadir görülen bir durumdur. Genellikle menarj sonrasın- da görülen pelvik ağrı, dismenore, karın hacminde artış veya tek ta- raflı hematokolposa bağlı olarak ele gelen kitle şeklinde ortaya çıkar. Bu yazıda özellikle adet sırasında ortaya çıkan pelvik ağrı ve düzensiz adet kanaması şikayetleri ile başvuran 13 yaşındaki bir kız çocuğunun olgusunu sunduk. Hastaya pelvik ultrasonografi ve manyetik rezonans (MR) incelemesi yapıldı. Tek taraflı kapalı vajen ve aynı tarafta böb- rek agenezisi ile birlikte didelfik uterus tanısı konuldu. Tanı ve tedavi . . . amaçlı laparotomi yapıldı. İki ayrı hemiuterus, iki serviks ve sağ tarafta hematometra ve hematokolpos ile aynı tarafta böbrek agenezi tesbit edildi. Vaginal septum tamamen çıkartıldı ve Strassmann metroplas- tisi yapıldı. Ameliyat sonrasında hastanın bütün şikayetleri geçti ve bulguları tamamen kayboldu. Anatomik yapılardaki farklılığa, şikayet- lerin özgün olmamasına ve değişik şekillerde ortaya çıkmasına bağlı olarak bu konjenital anomalinin tanısı ve tedavisi güçtür. Dönemsel karın ağrısı ve abdominopelvik kitle ile başvuran bir kadında mutlaka bu bozuklukların da olabileceği düşünülmelidir. (J Turkish-German Gynecol Assoc 2013; 14: 242-5) Didelphic uterus with obstructed hemivagina and ipsilateral renal agenesis is a rare condition. It usually presents with pelvic pain fol- lowing the menarche, dysmenorrhoea, and an increase in abdomi- nal volume or a palpable mass due to unilateral haematocolpos. We present the case of a 13-year-old girl who referred with recurrent pel- vic pain, mainly at the time of menses, and irregular menstrual cycle complaints in this report. The patient underwent ultrasonography and magnetic resonance (MR) imaging of the pelvis was performed. The diagnosis was uterus didelphys with obstructed hemivagina and ipsi- lateral renal agenesia. Laparotomy was performed for diagnosis and treatment purposes. Two separated hemiuteri and two cervices with hematometra and hematocolpos on the right side and ipsilateral renal agenesis were detected. The vaginal septum was excised completely and Strassman metroplasty was performed. Her complaints were re- solved and she was absolutely asymptomatic after surgery. Diagnosis and management of this congenital anomaly is challenging due to the complexity of the anatomic structures, nonspecific complaints, and heterogenic presentation. These anomalies must always be consid- ered while working-up female patients presenting with episodic ab- dominal pain and abdominopelvic mass. (J Turkish-German Gynecol Assoc 2013; 14: 242-5) Key words Daha fazlası Daha az

İnfertilite tedavileri öncesi uterin kavite değerlendirilmesinde transvajinal ultrasonografi ve ofis histeroskopinin karşılaştırılması

Yıldırım, Gazi | Fıçıcıoğlu, Cem | Attar, Rukset | Karateke, Ateş | Yeşildağlar, Narter

Article | 2009 | Zeynep Kamil Tıp Bülteni40 ( 4 ) , pp.167 - 171

Giriş: Histeroskopi uterin kavite patolojilerini saptamada altın standart bir yöntemdir. Bu nedenle temel infertilite araştırmalarının bir parçası olması gerektiği tartışılagelmiştir. Biz bu çalışmamızda ofis histeroskopinin temel infertilite araştırması içinde yer almasını vurgulamak için planladık. Gereç ve Yöntem: Merkezimize iki yıl içersinde başvuran 38 yaşından küçük, ilk tedavisini olacak hastalara rutin transvajinal ultrasonografi uygulandı. Ultrasonografide patolojik bir bulgu saptanan hastalardan 204 tanesine ofis histeroskopi önerildi ancak 136 vaka işleme onam verdiği için müdahaleye alındı. Ultrasonografide hiçbir patol . . .ojisi olmayan hastalarımıza da bu projeden bahsedildi ve onam verenlerin 108 tanesine ofis prosedürü olarak histeroskopi uygulandı. 244 hastadan sadece 112 tanesine sedasyon ve 90 tanesinde de servikal dilatasyon gerekti. Hastalara işlemden 20 dk öncesi Endol supp 100 mg pr uygulandı. Uygulama Wolf 5 mm Working Channel histeroskopi sitemi ile yapıldı. Herhangi bir komplikasy on ile karşılaşılmadı. Bulgular: Transvajinal ultrasonografinin uterin kavite patolojilerini belirlemedeki parametreleri literatür ile karşılaştırılabilir oranlarda idi (Sensitivite: %82.8, Spesifîsite: %80.8, Yalancı Pozitiflik: %14.7, Yalancı Negatiftik: %22.2, PPV: %85.3, NPV: %77,8). Uterin kavitede patolojiden şüphelenilen 136 vakanın 20 tanesinde histeroskopide herhangi bir problem izlenmedi. Fakat ultrasonografide normal denilen 108 vakanın 24 tanesinde (%22) sinde histeroskopide bir patoloji izlenmekte idi (12 tanesinde polip, 3 tanesinde hiperplastik endometriyum, 5 tanesinde adezyon, 4 tanesinde de arcuat, subseptus veya septum uteri gibi bir uterin anomali). Sonuç: Invazif bir yöntem olmasına karşın günümüzde optik teknolojideki gelişmelere paralel olarak teleskop çaplarının küçülmesi ve hekimlerin tecrübelerinin artması histeroskopi uygulamalarını anestezi vermeden analjezi uygulayarak ofis şartlarında yapılabilir hale getirmiştir. : Hysteroscopy is a gold standart to detect the intrauterine pathologies. Thus, it has been argued to be a part of a routine infertility testing. We designed this study to demonstrate the importance of routine ofice hysteroscopic examination and the comparision of transvaginal ultrasonography with hysteroscopic findings. Materials and Methods: Routine transvaginal ultras onograpic examination was performed all patients younger than 38 years old who want to conceive. Only 136 of204 patients who has been suspected an intrauterine abnormality in the transvaginal ultrasonography were accepted to be applied diagnostic hysteroscopy. One hundred and eight patients who has been diagnosed normal with ultrasonography were accepted to applied the hysteroscopic examination with informed consent. One hundred and twelve of these 244 patients were required intravenous sedation, and 90 of244 needed cervical dilatation. Endol supp 100 mg was performed to the all patients just 20 minutes before procedure and none of them developed a complication. Wolf 5 mm working channel hysteroscop was applied during the procedure. Results: The detection rates of intrauterine pathologies with transvaginal ultrasonography were comparable with literature (Sensitivity: 82.8%, Spesifisity: 80.8%, False pozitive: 14.7%, False negative: 22.2%, Pozitive predictive value: 85.3%, Negative predictive value: 77.8%). Twenty patients of 136 who had a intrauterine pathologic findings with ultrasonography were revealed as a normal with hysteroscopy. But 24 patients 108 (22.2Vo) showed a intrauterine pathology with hysteroscopy beside their ultrasonograhy were assessed normal (12 polyp, 3 hyperplastic endometrium, 5 adhesion, 4 a uterine anomaly like arcuat, subseptus and septus). Discussion: Currently hysteroscopy can be applied as an office procedure without anesthesia in paralel to the development of optical technology and the small size of telescopic instruments. So it can be use as an routine infertility screening tool even in asymptomatic patients Daha fazlası Daha az

Erken membran rüptürü tanısında altest ve amnisure adlı tanı kitlerinin karşılaştınlması

Yıldırım, Gazi | Attar, Rukset | Fıçıcıoğlu, Cem | Karateke, Ateş | Yeşildağlar, Narter

Article | 2009 | Zeynep Kamil Tıp Bülteni40 ( 4 ) , pp.173 - 178

Amaçlar: EMR şüphesi olan vakalarda hızlı, güvenilir bir metot saptayabilmek için; vajinal sıvıdaki PAMG-1 tayinine dayanan Amnisure kiti ile nitrazin testi esasına dayanan Altest kiti karşılaştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya kadın doğum bölümüne su gelmesi şüphesi ile başvuran 21-38 hafta arasındaki 50 gebe dahil edildi. Hastalara önce Altest kiti verildi.. Sonra hasta muayene masasına yatırılarak spekulum uygulamaksızın Amnisure testi uygulandı. Sonuçları pozitif olanlara spekulum uygulanarak pooling değerlendirildi. Her hastanın amniyotik sıvı volumleri dört kadran ölçülerek kaydedildi. Bulgular: Altest in sensitivitesi %8 . . .3.3, spesifısitesi %65.9 olarak hesaplandı. Altest in gerçek pozitiflik oranı %25, yalancı pozitiflik oranı ise %75 idi. Buna karşın Altest in gerçek negatiflik oranı %96.7, yalancı negatiflik oranı ise %0.3 olarak bulundu. Amnisure sensitivitesi %83.4, spesifısitesi %97.8 olarak hesaplandı. Amnisure'un gerçek pozitiflik oranı %83, yalancı pozitiflik oranı ise %0.2 idi. Buna karşın Amnisure'un gerçek negatiflik oranı %97.7, yalancı negatiflik oranı ise %0.2 olarak bulundu. Sonuçlar: Amnisure kiti erken membran rüptürü tanısında daha güvenilirdir. Objectives: Amnisure™ (based on the existense of PAMG-1 in vaginal fluid) and Altest™ (based on the nitrasin test) were compared to detect a reliable, sensitive and quick test for the detection of the premature rupture of membranes in pregnancy. Material and Methods: Fifty pregnant patients between 21-38 weeks who has a suspicion for the fluid leakage were enrolled to the study. Altest™ and then Amnisure™ were applied. A sterile speculum examination and pooling were evaluated for the positive results. Amniotic volumes were calculatedfour quadrent with obstetric ultrasound. Results: The sensitivity and spesifisity for Altest™ were 83.3% and 65.9% respectively. Altest™ had 25% truepositivity and 75% false positivity rate. However, Altest™ had 96.7% true negativity and %0.3 false negativity rates. The sensitivity and spesifisity for Amnisure™ were 83.4% and 97.8% respectively. Amnisure™ had 83% true positivity and 0.2% false positivity rate. However, Amnisure™ had 97.7% true negativity and %0.2 false negativity rates. Conclusions: Amnisure™ is more reliable in the detection of the premature rupture of membranes in pregnancy Daha fazlası Daha az

A pilot study: feasibility of a sheep model for training in laparoscopic surgery without using any volatile anesthetics

Yıldırım, Gazi | Attar, Rukset | Fıçıcıoğlu, Cem | Karateke, Ateş | Çetinkaya, Nilüfer | Kumbak, Banu | Yeşildağlar, Narter

Other | 2009 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association10 ( 1 ) , pp.57 - 58

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms