Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 21 Adet 0.001 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.
Filtreler
The combination of letrozole and melatonin causes regression in size not histopathological scores on endometriosis in an experimental rat model

Yıldırım, Gazi | Attar, Rukset | Fıçıcıoğlu, Cem | Karateke, Ateş | Özkan, Ferda | Kılıç, Ertuğrul | Yeşildağlar, Narter

Other | 2009 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association10 ( 4 ) , pp.199 - 204

Amaç: Kombine letrozol ve melatonin tedavisinin cerrahi olarak indüklenmiş endometriosis üzerindeki etkisini belirlemek. Gereç ve Yöntemler: Bu prospektif randomize kontrollü bir deneysel çalışma olarak dizayn edildi ve Yeditepe Üniversitesi Deneysel Hayvanlar Araştırma Merkezinde (YUDETAM) gerçekleştirildi. Cerrahi olarak endometriosis oluşturulmuş 17 tane nulligravida dişi Wistar – Hannover albino rat kullanıldı. Ratlara homolog uterin boynuz inokülasyonu yapılarak endometriosis oluşturuldu ve iki hafta aralar ile dört operasyon yapıldı. Endometriosis indüksiyonu ilk operasyonda yapıldı. İki haftalık östradiol tedavisini takiben i . . .kinci operasyon yapıldı. Sonra östrojen kesildi ve çalışma grubuna ilaç başlandı. Takip eden iki haftanın sonunda üçüncü operasyon yapılarak endometriyal odaklar üzerinde ilaçların etkinliği araştırıldı. Üçüncü operasyondan sonra bütün ilaçlar kesildi ve östrojen tekrar başlandı. Iki haftalık östrojen tedavisinin ardından tüm ratlara ötanazi yapıldı ve rekürrens oranlarına bakıldı. Bulgular: Kontrol grubunda tedavinin başında lezyonların volüm ortalaması 93.631.7 mm3 idi. Östradiol tedavisi kesildikten sonra 85.023.8 mm3 (P0.31) boyutlarına indi ve rekürrens zamanı 119.729.4 mm3’ e çıktı (P0.02). Östradiol kesildikten sonra histopatalojik skorda anlamlı bir düşüş gözlendi (p0.04) fakat rekürrens zamanı tedavi öncesi boyutlarına ulaştı. LM grubunda lezyonların volümü tedavi grubunda anlamlı bir şekilde düştü (82.821.0 mm3 ve 15.78.0 mm3). Rekürrens zamanı ortalama volüm 43.931.8 mm3 olarak hesaplandı (p0.002). Histopatolojik skor ise tedavi öncesi tedavi sonrası ve rekürrens zamanlarında sırası ile 2.30.1, 2.00.2 ve 2.20.3 idi. Sonuç: Çalışmamızda Letrozol ve Melatonin endometriotik lezyonların boyutlarında gerileme oratya çıkarırken, histopatolojik skorlarda değişikliğe yol açmadı. Objective: To determine the effects of the combination of letrozole and melatonin on surgically induced endometriosis. Material and Methods: This prospective, randomized, controlled, experimental study was carried out at Yeditepe University Experimental Research Center (YUDETAM). Female non-pregnant, 17 nulligravid Wistar - Hannover albino rats with surgically induced endometriosis were used in this study. Endometriosis was induced by using homologous uterine horn transplantation in the rats. Four operations were performed on each rat. The induction of endometriosis was performed in the first operation. After two weeks of estradiol treatment the second operation was performed and endometriotic lesions were evaluated. Estrogen was then discontinued and in the study groups medications were started. During two weeks the rats were given medications and the third operation was performed for the assessment of the effects of the medications on the endometriotic foci. Then all the medications were stopped and estrogen was started again. Two weeks later all the rats were euthanized and recurrence of endometriosis was evaluated. Results: The sum of the lesion volumes in the control group was 93.6±31.7 mm3 at the end of the second week. After the cessation of estradiol it decreased to 85.0±23.8 mm3 (P0.31) and increased to 119.7±29.4 mm3 at the sixth week (P0.02). A significant reduction in histopathologic scores were seen after cessation of the estradiol (p0.04). At the end of the sixth week, histopathological scores reached the pretreatment values. In the letrozole and melatonin group the sum of the lesion volumes decreased significantly after the treatment (82.8±21.0 mm3 and 15.7±8.0 mm3 respectively). At the end of the sixth week, the mean volume was calculated as 43.9±31.8 mm3 (p0.002). Histopathologic scores were 2.3±0.1, 2.0±0.2 and 2.2±0.3 at the end of the second, fourth and sixth weeks, respectively, in the letrozole and melatonin group. Conclusions: Letrozole and melatonin caused a significant regression in lesion volumes; however, histopathological scores of endometriotic lesions did not change significantly Daha fazlası Daha az

Cytokine and nitric oxide concentrations in follicular fluid and blood serum of patients undergoing assisted reproductive treatment: Relationship to outcome

Fıçıcıoğlu, Cem | Kumbak, Banu | Akcin, Oya | Attar, Rukset | Yıldırım, Gazi | Tecellioğlu, Nihan | Yeşildağlar, Narter

Other | 2009 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association10 ( 3 ) , pp.132 - 136

Amaç: Folikül sıvısı içindeki sitokinlerin ve nitrik oksitin matur oosit gelişimi üzerindeki etkisi tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı, tüp bebek tadavisi alan hastaların folikül sıvısı (FF) ve serumunda (S) interlökinleri IL-1?, IL-6, IL-8, IL-12, tümor nekrozis faktör (TNF)-? ve NO düzeylerini saptamak ve bunların başarı ile ilişkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Bir üniversite hastanesinin tüp bebek merkezinde retrospektif çalışma planlandı. 85 kadın çalışmaya dahil edildi. IL-1?, IL-6, IL-8, IL-12, tümor nekrozis faktör (TNF)-? düzeyleri ELISA ile, NO düzeyleri ise nitrat/nitrit kolorometrik assay ile saptandı. Bulgular: . . .Gebe kalan ve kalamayan kadınların S ve FF sitokin ve NO konsantrasyonları arasında fark bulunamadı. Sonuç: Serum ve folüküler sıvı IL-1?, IL-6, IL-8, IL-12, tümör nekrozis faktör (TNF)-? ve NO düzeyleri tüp bebek tedavilerinde başarıyı predikte etmez. Objective: The role of cytokines and nitric oxide (NO) in ovarian folliculogenesis and the development of mature and fertilizable oocytes is controversial. The aim of this study is to determine the concentrations of interleukin (IL)-1β, IL-6, IL-8, IL-12, tumor necrosis factor (TNF)-α and NO in the follicular fluid (FF) and blood serum (S) of patients undergoing assisted reproductive treatment (ART) and to investigate whether these cytokines could be used as a predictive parameter for ART outcome. Material and Methods: A retrospective clinical study was performed at a university hospital including a total of 85 women who underwent ART. FF and serum samples were collected at the time of oocyte retrieval and measured for interleukin (IL)-1β, IL-6, IL-8, IL-12, tumor necrosis factor (TNF)-α by the enzyme-linked immunosorbant assay (ELISA) technique, using commercially available kits and NO by the nitrate/nitrite colorimetric assay. The results were compared between the women who became pregnant and those who did not following ART. Results: No significant difference was found in the FF and blood serum concentrations of the cytokines and NO between pregnant and non-pregnant women. Conclusion: Follicular fluid and blood serum concentrations of IL-1β, IL-6, IL-8, IL-12, TNF-α and NO do not predict pregnancy achievement following ART Daha fazlası Daha az

Uterus didelphys with an obstructed unilateral vagina and ipsilateral renal agenesis: A rare cause of dysmenorrhoea

Attar, Rukset | Yıldırım, Gazi | İnan, Yücel | Kızılkale, Özge | Karateke, Ateş

Article | 2013 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association14 ( 4 ) , pp.242 - 245

Tek taraflı kapalı vajen ve aynı tarafta böbrek agenezisi ile birlikte di- delfik uterus nadir görülen bir durumdur. Genellikle menarj sonrasın- da görülen pelvik ağrı, dismenore, karın hacminde artış veya tek ta- raflı hematokolposa bağlı olarak ele gelen kitle şeklinde ortaya çıkar. Bu yazıda özellikle adet sırasında ortaya çıkan pelvik ağrı ve düzensiz adet kanaması şikayetleri ile başvuran 13 yaşındaki bir kız çocuğunun olgusunu sunduk. Hastaya pelvik ultrasonografi ve manyetik rezonans (MR) incelemesi yapıldı. Tek taraflı kapalı vajen ve aynı tarafta böb- rek agenezisi ile birlikte didelfik uterus tanısı konuldu. Tanı ve tedavi . . . amaçlı laparotomi yapıldı. İki ayrı hemiuterus, iki serviks ve sağ tarafta hematometra ve hematokolpos ile aynı tarafta böbrek agenezi tesbit edildi. Vaginal septum tamamen çıkartıldı ve Strassmann metroplas- tisi yapıldı. Ameliyat sonrasında hastanın bütün şikayetleri geçti ve bulguları tamamen kayboldu. Anatomik yapılardaki farklılığa, şikayet- lerin özgün olmamasına ve değişik şekillerde ortaya çıkmasına bağlı olarak bu konjenital anomalinin tanısı ve tedavisi güçtür. Dönemsel karın ağrısı ve abdominopelvik kitle ile başvuran bir kadında mutlaka bu bozuklukların da olabileceği düşünülmelidir. (J Turkish-German Gynecol Assoc 2013; 14: 242-5) Didelphic uterus with obstructed hemivagina and ipsilateral renal agenesis is a rare condition. It usually presents with pelvic pain fol- lowing the menarche, dysmenorrhoea, and an increase in abdomi- nal volume or a palpable mass due to unilateral haematocolpos. We present the case of a 13-year-old girl who referred with recurrent pel- vic pain, mainly at the time of menses, and irregular menstrual cycle complaints in this report. The patient underwent ultrasonography and magnetic resonance (MR) imaging of the pelvis was performed. The diagnosis was uterus didelphys with obstructed hemivagina and ipsi- lateral renal agenesia. Laparotomy was performed for diagnosis and treatment purposes. Two separated hemiuteri and two cervices with hematometra and hematocolpos on the right side and ipsilateral renal agenesis were detected. The vaginal septum was excised completely and Strassman metroplasty was performed. Her complaints were re- solved and she was absolutely asymptomatic after surgery. Diagnosis and management of this congenital anomaly is challenging due to the complexity of the anatomic structures, nonspecific complaints, and heterogenic presentation. These anomalies must always be consid- ered while working-up female patients presenting with episodic ab- dominal pain and abdominopelvic mass. (J Turkish-German Gynecol Assoc 2013; 14: 242-5) Key words Daha fazlası Daha az

45,X/46,XX karyotipli bir vakada kontrollü ovaryen hiperstimulasyon ve başarısız tedavi uygulamaları

Yıldırım, Gazi | Attar, Rukset | Akçin, Oya | Fıçıcıoğlu, Cem

Article | 2010 | Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi7 ( 2 ) , pp.149 - 152

Literatür tarandığında ICSI yapılacak olan bayanlarda kromozom anomali sıklığının arttığı söylenebilir. Bu düşük dereceli cinsiyet kromozomu bozukluklarının büyük bir kısmını düşük dereceli mozaisizmler oluşturur. 45,X/46,XX mozaisizmi olan bayanlarda yeterli oosit elde edilebilse bile bunlarda total fertilizasyon başarısızlığı ihtimali yükselir. Gebelik sağlananlarda ise spontan düşük riski artar. Seçilmiş hastalarda oosit donasyon programları uygun bir yaklaşım olabilir. It can be assumed a high incidence of chromosomal abnormality among the patients who underwent ICSI cycle after searching the current literature. The huge amount . . .of these abnormalities consist of low grade mosaicism. Besides adequate follicular response, the rate of fertilization failure is high in these group. If pregnancy achieved, spontan abortion usually occurs. Oocyte donation can be most appropriate treatment choise in some selected patients Daha fazlası Daha az

Pelvik endometriozisi olmayan asemptomatik bir hastanın sezaryen skarında endometriotik nodül

Yıldırım, Gazi | İnan, Yücel | Çomunoğlu, Nil | Attar, Rukset | Çetinkaya, Nilüfer | Yılmaz, Canan | Fıçıcıoğlu, Cem

Article | 2010 | Fırat Tıp Dergisi15 ( 3 ) , pp.152 - 154

Endometriozis tam olarak anlaşılamamış bir hastalıktır. Sıklıkla pelvik bölgede lökalizedir, fakat endometriozisin görüldüğü yerler, özellikle ekstragenital yerleşimli olanlarda, oldukça değişkendir. Bu durum tanıyı güçleştirir ve tedavinin gecikmesine neden olur. Zaman zaman ekstrapelvik yerleşimli endometriozise rastlanır. Biz burada, sezaryen skarında gelişen bir endometriyosiz vakası sunduk ve bu hastalığın fizyopatolojisine tekrar dikkat çekmek istedik. Endometriosis is still a poorly understood disease. Endometriosis is frequently seen within pelvic region. But, its presentation is highly variable, particularly in extragenital . . . sites, making diagnosis difficult and potentially delaying treatment. Sometimes extrapelvic endometriosis can be seen. We presented a cesarean scar endometriosis case and with this case report discussed pathophysiology of the disease Daha fazlası Daha az

Laparoskopik Doku Çıkarma Teknikleri

Yıldırım, Gazi | Eroğlu, Mustafa | Bostancı, M. Sühha | Kızılkale, Özge | Bakacak, Murat | Attar, Rukset | Fıçıcıoğlu, Cem

Article | 2013 | Zeynep Kamil Tıp Bülteni44 ( 3 ) , pp.140 - 145

Amaç: Laparoskopik olarak yapılabilen operasyonların çeşitliliği arttıkça yeni yeni sorunlar ortaya çıkmaktadır. Operasyonda alınan dokuların batın dışına küçük portlardan çıkarılması önemli bir sorun haline gelebilir. Uygun teknikleri uygun hastalara uygulayarak bu sorunu ortadan kaldırmak mümkündür. Burada bu tekniklerin hepsinden bahsedilecektir. Aim: Increasing the variety of laparoscopic operations arise new challenges. Removal of tissues out of the small ports from the abdomen may become a major problem. By applying appropriate techniques on the eligible patients are able to eliminate these problems. Here, all of these techniq . . .ues will be discussed Daha fazlası Daha az

Gebelik sırasında 50 gr glukoz tarama testi pozitif olan hastaların 100 gr oral glukoz tolerans testi sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi

Yıldırım, Gazi | Yılmaz, Canan | Ersan, Fırat | Attar, Rukset | Somunkıran, Aslı | Yeşildağlar, Narter | Fıçıcıoğlu, D. Cem

Article | 2010 | Zeynep Kamil Tıp Bülteni41 ( 3 ) , pp.123 - 127

Amaç: Gestasyonel diabet (GDM) tanısı koymak için 1 saatlik 50 gr glukoz tarama testinde (Glucose Challenge Test-GCT) bir eşik değer belirlemek. Materyal ve Metod: Bu retrospektif çalışmaya glukoz tarama testi pozitif çıkan 95 gebe dahil edildi. Bu gruba 1 hafta sonra 100 gr oral glukoz tolerans testi (OGTT) uygulandı. Test sonucuna gore diabet tanısı alan ve almayan hastaların verileri üzerinde kıyaslama yapıldı. Bulgular: Bu 95 gebenin 58'inde (%61.1) OGTT sonucu da pozitif olarak geldi ve GDM tanısı aldılar. Sonucu pozitif olduğu halde OGTT tahlili normal olanların oranı ise %38.9 (37/95) idi. Normal gebelerin GCT değer ortalamas . . .ı 155.89.3 mg/dl, GDM grubunun ise 165.814.7 mg/dl idi (p0.001). GCT eşik değeri 140 mg/dl alındığında sensitivite %86 iken spesifisite %19 e düşmekte idi. Eşik değer 200 mg/dl olarak kabul edildiğinde ise sensitivite %5, spesifisite ise %100 idi. Sonuç: GDM tanısı sadece GCT deki tek bir eşik değer göre konulamaz. Günümüzde hala GDM tanısının iki basamaklı GCT ve OGTT ile yapılması en uygun program gibi görülmektedir. Objective: To determine a cut-off value on the 50 gr glucose challenge test (GCT) for the diagnosis of gestational diabetes mellitus (GDM). Materials and Methods: Ninety five pregnant patients whose 50 gr GCT are positive were included in this retrospective trial. OGTT was administered after one week to these patients. The findings were evaluated based on the test results. Results: Fifty eigth of ninety five patients (61.1%) patients got GDM diagnosis according to their OGTT results. Thirty seven of this ninety five (38.9%) patients were accepted as a normal based on OGTT results. In normal group , the mean of the GCT results was 155.8±9.3 mg/dl, in GDM group, the mean of the GCT results was 165.8±14.7 mg/dl (p0.001). If the level of 140 mg/dl was accepted as a cut-off value for the diagnosis of GDM, sensitivity was 86% and spesifity was 19%. But when the cut-off level increased to 200 mg/dl, sensitivity decreased to 5%, spesifity increased to 100%. Conclusion: Diagnosis of GDM cannot be made just only with a certain cut-off level on GCT. Currently, it looks that two step evaluation with GCT and OGTT is most suitable and acceptable way to determine GDM in pregnancy Daha fazlası Daha az

-Postmenapozal Nadir Görülen Bir Over Tümörü: Endometrioid Kistadenofibrom (Olgu Sunumu)

Bakacak, Murat | Kızılkale, Özge | Attar, Rukset | Yıldırım, Gazi | Bostancı, M. Sühha | Bağlam, Elif | Fıçıcıoğlu, Cem

Article | 2013 | Zeynep Kamil Tıp Bülteni44 ( 4 ) , pp.211 - 213

53 yaşında postmenapozal hastada tespit edilen sol overde kitle nedeniyle yapılan total abdominal histerektomi ve bilateral salpingoooferektomi sonrasında yapılan patolojik incelemede saptanan overin endometrioid adenofibromu olgusu sunulmuştur. 53-year-old postmenopausal patient underwent total abdominal hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy because of a mass in the left ovary. Bilateral ovarian endometrioid adenofibroma was detected in the pathological examination was presented in this case report.

Rektus kası endometriozisi; Bir olgu sunumu

Attar, Rukset | Yıldırım, Gazi | İnan, Yücel | Fıçıcıoğlu, Cem | Ekşi, Baki | Akyüz, Ümit | Gökçe, Özcan

Article | 2010 | Zeynep Kamil Tıp Bülteni41 ( 4 ) , pp.199 - 202

Endometriozis endometriyal dokunun endometriyal kavite dışında gelişmesi olarak tanımlanır. Her nekadar yerleşim yeri pelvik bölge olarak sınırlanmış olsada sıklıkla üreme çağındaki kadınlarda gözde, böbreklerde, böbreküstü bezlerde, akciğerde, umbilikusda, merkezi sinir sisteminde, diyaframda, safra kesesinde, kalpde, karaciğerde, biseps kasında, kemikte, periferik sinirlerde ve ciltte de bulunabilir. Abdominal duvarda gelişen ektopik endometriosiz odakları genellikle jinekolojik cerrahi girişimler sırasında endometriyal hücrelerin karın ön duvarına implantasyonuyla oluşur. Biz burada sezaryenden 2 yıl sonra rektus kasında endometr . . .iyosiz gelişmiş 37 yaşında bir vakayı sunduk. Endometriosis defined as ectopic endometrial tissue existence. Mostly endometriosis localized to the pelvic region, however kidneys, surrenal glands, eye ball, lungs, umbilicus, central nervous system, diaphragm, gallbladder, hearth, bones, liver, biceps muscles, periferal nerves and skin could be possible suspicios sites for the developing endometriosis among the reproductive aged women. Abdominal wall endometriosis usually occurs after an abdominal surgical procedures. A 37 years old endometriosis case that its placed in the rectus abdominis muscle was presented in this text Daha fazlası Daha az

Servikal İntraepitelyal Neoplazi Tip II (CIN II) Tanısı Sonrası 10. Yılda Ortaya Çıkan Vulvar İntraepitelyal Neoplazi Tip II (VIN II) : Olgu Sunumu

Bostancı, M. Sühha | Eroğlu, Mustafa | Attar, Rukset | Kızılkale, Özge | Bakacak, Murat | Yıldırım, Gazi | Fıçıcıoğlu, Cem

Article | 2013 | Zeynep Kamil Tıp Bülteni44 ( 4 ) , pp.197 - 199

Vulvanın intraepitelyal neoplazileri (VIN) çoğunlukla vulvanın invaziv kanserinin öncül lezyonları olarak kabul edilmektedir. İnsan siğil virüsleri (HPV) kadın alt genital sisteminin prekanseröz lezyonları ile yakın ilişkilidir. HPV virüsleriyle enfekte olan hastalarda küratif tedavi yapılsa dahi, genital sistemin başka bir kısmında tekrar prekanseröz lezyonlar gelişebilir. Bizler de HPV tip 16 () CIN II nedeniyle total abdominal histerektomi olan bir hastada 10 yıl sonra genital kaşıntı şikayeti ile ortaya çıkan VIN II olgusunu bildirmekteyiz. Vulvar intraepitelial neoplasias (VIN) are usualy considered as precancerous lesions. Hum . . .an Papilloma Viruses (HPV) have closed relation with womens genitalia precancerous lesions. New precancerous lesions from adjacent tissues may appear even after curative therapy for HPV leisons. We present a VIN II case that she had hysterectomy 10 years ago for cervical intraepitelial neoplasia type II originated from HPV 16 infections Daha fazlası Daha az

31. Zeynep Kamil Jinekopatoloji Kongresi Poster Bildiriler P6 Manyetik Alanın Deneysel Rat Endometriozisi Üzerine Etkisi: Ön Sonuçlar

Bakacak, Murat | Bostanc, M. Suhha | Kızılkale, Özge | Yıldırım, Gazi | Attar, Rukset | Fıçıcıoğlu, Cem | Yılmaz, Bayram

Other | 2013 | Zeynep Kamil Tıp Bülteni44 ( 2 ) , pp.98 - 98

Heterotopic pregnancy: a rare cause of acute abdomen. Report of a delayed diagnosed case and review of the literature

Yıldırım, Gazi | Attar, Rukset | Ekçi, Baki | Fıçıcıoğlu, Cem

Article | 2008 | Journal of the Turkish-German Gynecological Association9 ( 4 ) , pp.231 - 233

Hayatı tehtit eden bir durum olan heterotopik gebelik mortalite ve morbiditenin önemli bir nedenidir. Yardımcı üreme tekniklerinden dolayı heterotopik gebelik riski artmıştır. Biz, 38 yaşında, primer infertil bir kadında embryo transferi sonrası oluşan bir heterotopik gebelik vakasını bildirdik. İntrauterin gebelik kesesi görüldükten 16 gün sonra acile ciddi karın ağrısı ile gelen vaka nedeni bilinmeyen kanama sebebiyle laparotomi oldu. Laparotomi esnasında rüptüre ektopik gebelik saptanınca aynı seansda salpenjektomi uygulandı. İşlem sonrası dönemi ve gebelik süreci sorunsuz geçen hasta 38. haftada sağlıklı bir bebek doğurdu. Heter . . .otopik gebelik embriyo transferi sonrası gelişen akut batının önemli bir nedenidir. Tanısı ve yönetimi karmaşık olsa da, uygun teşhis ve tedavi ile potansiyel riskler en aza düşürülür ve eş zamanlı intrauterin gebeliğin devamı sağlanabilir. Heterotopic pregnancy is a potentially life threatining condition and an important cause of mortality and morbidity. Risk of heterotopic pregnancy is increased by assisted reproductive techniques (ART). We report such a case of heterotopic pregnancy after embryo transfer in a primary infertile 38 year old woman. Sixteen days after detection of intrauterine pregnancy by ultrasound, the patient admitted to emergency service with severe abdominal pain. She underwent surgery and her preoperative diagnosis was undetermined intraperitoneal bleeding. Ruptured heterotopic pregnancy diagnosed after diagnostic laparotomy and salpingectomy performed at the same procedure. Her postoperative status and the course of pregnancy unremarkable. A healthy baby was delivered at 38 week of gestation without any further complication. Heterotopic pregnancy is an important cause of acute abdomen after embryo transfer. Although it’s diagnosis and management is challenging, with proper diagnosis and treatment, potential risks can be minimized and concomitant intrauterine pregnancy can be preserved Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms