Filtreler
Yapı ürünlerinde teknolojik yeniliklerin benimsenmesinde bilgi edinme süreci için model önerisi

Ercoşkun, Pelin Karaçar | Avlar, Erkan

Other | 2010 | Megaron5 ( 1 ) , pp.33 - 42

Yapı teknolojisinde yeniliklerin benimsenmesi, ürünlerin geliş- tirilmesinde ve yapı üretiminde önemlidir. Teknolojik yenilikler ile ortaya çıkan yapı ürünlerinin benimsenmesinde kullanılan sezgisel, sınama ve yanılmaya dayalı yaklaşımlarda tek bir nok- taya odaklanılması, yeni ürünlerin seçiminde doğru belirleme yapma olanağını azaltmaktadır. Yeniliklerin benimsenmesin- de ilk önemli süreç, bilgi edinme sürecidir. Yeniliklerin benim- senmesinde yer alan bilgi edinme sürecinde eksikliklerin oluş- ması durumunda doğru bilgiye ulaşmak oldukça zordur. Doğ- ru bilgi ile tasarım ve uygulama süreçlerine başlanmaması du- rumunda, malzemele . . .rin yanlış seçimi ile birlikte projeyi eko- nomik açıdan olumsuz etkileyen malzeme, zaman ve işçilik ka- yıpları oluşabilmektedir. Ayrıca, bu ortamda yapının perfor- mans koşulları etkilenmekte, buna bağlı olarak yapının hizmet ömrü kısalmakta, çevre ile olan etkileşimi zarar görmekte ve bunun sonucunda kullanıcılar açısından olumsuz sonuçlar do- ğuran koşullar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bilgi edinme sü- reci, yapı ürünlerinde teknolojik yeniliklerin benimsenmesin- de ilk önemli süreç olarak ele alınmalıdır. Aynı zamanda, siste- matik olarak doğru bilgiye ulaşmak için bilgi edinme sürecinde yer alan aşamaların doğru şekilde kurgulanması gerekmekte- dir. IDEF0 süreç modelleme tekniği kullanılarak geliştirilen mo- del, iletişim, ağ oluşturma, bilginin değerlendirilmesi ve bilgi ölçeğinin belirlenmesi aşamalarından oluşmaktadır. Geliştiri- len model ile, yapı ürünlerinin geliştirilmesi sürecinde yenilikçi yaklaşımlar için doğru bilgi setinden faydalanmasın sağlamaya yönelik sistematik bir öneri ortaya konmuştur. The adoption of innovation in construction technology is impor- tant for product development and for the construction of build- ings. Making use of technologically innovative construction products by focusing on a single point based on a heuristic, trial and error method reduces the possibility of making an accurate determination of the value of these innovations. Obtaining ac- curate information is difficult if deficiencies occur during infor- mation capture. These deficiencies may lead to the selection of unsuitable materials and can cause delays, loss of workers and material thus affecting economic strength. These incidents may be relevant to design, construction or problems in the informa- tion capture processes. The performance of the building is also affected and accordingly the building’s service life is shortened. The interaction of the building with the environment becomes un- healthy with building users experiencing negative effects. There- fore, the information process should be considered the first vital step in the adoption of technological innovations in construction products. Consequently, the logic behind the information capture process should be systematic and concrete, and phases correctly built in order to systematically obtain accurate and pertinent information. The developed model consists of Communication, Networking, Information Assessment and Determination of Scale of the information phases. The IDEF0 modeling technique was used in the formation of these stages. A systematic approach has been established for the development of construction and build- ing products which enables users to obtain the right information while allowing innovation throughout all phases of the process Daha fazlası Daha az

Türkiye yapı sektöründe tutkallı tabakalı ahşap teknolojisinin benimsenmeme nedenlerinin ercoşkun modeli ile değerlendirilmesi

Avlar, Erkan | Karaçar, Pelin Ercoşkun

Article | 2012 | Megaron7 ( 1 ) , pp.67 - 76

Günümüzde tutkallı tabakalı ahşap teknolojisindeki gelişmeler devam etmekte ve bu teknoloji birçok gelişmiş ülke tarafından kullanılmaktadır. Türkiyede ise, geçmişte ahşap yapı üretiminde çağın diğer örnekleri ile aynı düzeyde teknik ve anlayışa sahip olunmasına karşın, günümüz koşullarında bu teknolojinin sınırlı sayıda uygulama örneklerinin bulunması ve bu teknolojinin benimsenmemesi dikkat çekicidir. Bu nedenle tutkallı tabakalı ahşap teknolojisinin Türkiyede benimsenmeme nedenleri çalışma kapsamında araştırılmaktadır. Tutkallı tabakalı ahşap teknolojisinin Türkiyede benimsenmeme nedenlerinin belirlenmesinde sezgisel, sınama-yanı . . .lma yöntemlerine dayalı yaklaşımlar yerine, Ercoşkun Modeli* kullanılmıştır. Çalışma, dört süreçten oluşan bu modelin ilk süreci olan bilgi edinme süreci ile sınırlandırılmıştır. Bu bağlamda gerekli veriler araştırılmış ve modelin uygulanması için oluşturulan adımlara göre değerlendirme yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında, söz konusu teknolojinin Türkiyede benimsenmeme nedenleri belirlenmekte ve ülke koşullarında benimsenmesi için gerekli öneriler verilmektedir. Ayrıca, çalışmada elde edilen sonucun diğer yapı ürünleri için, teknolojik yeniliklerin benimsenmesinde doğru teknolojilerin seçimi veya yeni teknolojilerin kullanılmama nedenlerinin belirlenmesinde ve çözümünde yol gösterici olacağı düşünülmektedir. Today, developments in glued laminated timber technology have been ongoing worldwide and are being used widely by many developed countries. In Turkey, although the technique and understanding of the production of timberwork had been on the same level with other examples in the past, it is remarkable that this technology has a limited number of applications in todays conditions. Therefore, the reasons for non-adoption of glued laminated timber technology is investigated within the scope of this study. The Ercoşkun model consists of four processes: 1. Information Gathering, 2. Persuasion, 3. Decision-Making 4. Testing. This study deals with the information gathering process which is the first process of the Ercoşkun Model. In this context, the necessary data was researched and an evaluation made according to the steps created for the implementation of the model. Within the scope of this study, the reasons for disuse of glued laminated timber technology in Turkey are determined and the requirements for the adoption of the model according to the conditions of the country are recommended. The result obtained in the study might provide guidance for the correct selection of technologies in the adoption of technological innovations for other construction products, or in determining the reasons for disuse of new technologies and the solution Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms