Filtreler
Filtreler
Bulunan: 42 Adet 0.000 sn
Koleksiyon [1]
Tam Metin [1]
Yazar [20]
Yayın Türü [1]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Tarihi [3]
Yayıncı [2]
Dil [2]
Yazar Departmanı [20]
Birinci Türk Coğrafya Kongresi’nde Müfredat ve Terim Çalışmaları

Özkaya, Ahmet

Preprint | 2023 | Yeditepe Üniversitesi Akademik ve Açık Erişim Bilgi Sistemi

Birinci Coğrafya Kongresi, 6-21 Haziran tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde, Hasan Âli Yücel’in büyük gayretleriyle toplanarak coğrafyanın ana sorunlarını ele almıştır. Kurulan üç komisyon sayesinde belirlenen meseleler önce saptanmış ve ardından müzakere edilerek bir sonuca bağlanmıştır. Kongre, yapıldığı tarihten itibaren çeşitli tenkitlere konu olsa da yoğun tartışmalar, özellikle 7 coğrafi bölge hakkında eleştiriler 2000 yılı sonrası yaşanmıştır. 7 coğrafi bölge ile ilgili Türkiye Coğrafyası Komisyonu dışında Program ve Ders Komisyonu ve Terim Komisyonu kurulmuştur. Bu çalışmada coğrafi böl . . .geler dışında kongrede ele alınan konular incelenmiştir. With the intense efforts of Hasan Âli Yücel, the First Geography Congress convened at the Faculty of Language, History and Geography of Ankara University between June 6-21 and discussed the main problems of geography. Thanks to the three commissions established, the problems were first identified, then negotiated and concluded. Although the congress has been subjected to various criticisms since the date it was held, intense discussions, especially criticisms about 7 geographical regions, were experienced after 2000. Apart from the Turkish Geography Commission related to 7 geographical regions, Program and Lesson Commission and Term Commission were established. In this study, the topics discussed in the congress were examined, apart from the geographical regions Daha fazlası Daha az

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu (TCK m. 220)

Yılmaz, Ahmet Çağrı

Preprint | 2023 | Yeditepe Üniversitesi Akademik ve Açık Erişim Bilgi Sistemi

Suç işlemek amacıyla örgütlenme suçunun yorumlanması ve bu suçlarla mücadelenin başarılı şekilde gerçekleşebilmesi büyük önem taşımaktadır. Örgütlü suçun demokrasiler için ciddi bir tehdit olduğu kenara bırakılırsa, bu tip suç örgütleri modern dünyanın karmaşıklığını kullanıp, durumları kendi lehinde yönetme becerilerine sahiptir. Örgütlü suçun, zaman içerisindeki sürekli gelişimi hem ulusal hem de küresel olarak gözlemlenmektedir. Ulusal bağlamda kök salmaya çalışan suç örgütleri, teknolojik olarak gelişmiş ve kültürel olarak farklı yapıya sahip toplumların içerisinde süreçlerini yönetmeyi öğrenmiştir. Bu yapılanmaların yerel kültü . . .rleri, gelenekleri sistematik şekilde bir araya getirdiği ve organik olarak birbirine bağlı gruplar olduğu görülmektedir. Böylece suç örgütleri hem ulusal hem de ulusötesi düzeyde boşlukları doldurarak hegemonyasını koruyabilmektedir. Örgütlü suçluluk sürekli gelişim gösterdiğinden kolluk kuvvetleri buna uyum sağlamalı ve devlet otoriteleri bu değişen koşullara göre yasal düzenleme yapmalıdır. Ülkemizde suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 220. maddesi ile düzenlenmiştir. Bu tezde öncelikle örgütlü suçluluk kavramı, örgütün tarihçesi, özellikleri, örgütlü suçlar ve mücadele şekilleri anlatılmıştır Daha fazlası Daha az

‘Tronie’ in Dutch Painting of the XVII Centur

Resuloğlu, Teymur Rzayev | Köklüce, Zeynep

Preprint | 2023 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

The purpose of this study is to conduct a comprehensive analysis by identifying the formal similarities and functional differences between “Tronie” painting and portrait painting that emerged in Dutch Golden Age painting of the XVII century. The aspects of Tronie painting that deviate from the standard understanding of portraiture are not easy to determine, as it has broad significance in its own genre. It has been misinterpreted by scholars due to the stylistic similarities it exhibits in research, and the form-content structure has been analyzed and clarified with recent studies. Our study has shown that Tronie painting, although . . .formally similar to portraiture and other genre paintings, is a distinct genre in which artists clearly show their technical mastery; it is grouped within itself and reflected in other genre paintings of the period. The findings obtained through the analyzes we have made have confirmed the hypothesis that Tronie painting is an independent genre, showing its adherence to the painting tradition. It occupies an important place in the process of development of the history of painting, as it enriches portrait painting through the experimental (empirical) basis it provides to painters Daha fazlası Daha az

New Inclinations in the Museumification Process of Private Museums in Turkey After 2010

Salar, İlkay

Preprint | 2022 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

This study comprises the development of art collectorship in Turkey through the concept of collections and in comparison with the Western world, the transformation of these art collections into private museums in the 2000s, and the new inclinations regarding the location choices of private museums after 2010. Ever since the prehistoric period, humans have researched, discovered, and collected, evolving over the centuries to do it consciously and consistently, becoming collectors, and later, with rational categorization and institutionalization, secularizing their collections, thus establishing museums. Becoming wealthier through com . . .merce, while collectorship developed in Europe starting with the Renaissance in the 15th century, leading to collections becoming public in the 17th century and the start of modern museumification in the century that followed, it was the bourgeoisie that birthed European collectorship. The foundations of art collectorship lay with the autonomy and the commodification of art, which created its own market. Thus, art collectorship and the art market always progress simultaneously. In the Republic of Turkey, liberal economic policies starting in the 1980s allowed private capital to take over from the state, launching a period where artworks and collectorship increased. Attempting to integrate itself with the world as a result of the globalization policies of the 1990s, the 2000s for the Turkish art market, dominated by private capital, coincide with a highly dynamic period when the recently growing population of art collectors founded private museums in İstanbul by which they could receive exposure and recognition This period saw the emergence of culture and arts events and activities in the periphery. After 2010 this was followed by collectors who wished to bring their collections to the lands where they were born and dreamt about showing revealing the existence of a culture outside the center, who then established museums towards that goal Daha fazlası Daha az

The Effectiveness of Developing a New Experimental Educational Syllabus for Teaching User Interface Mobile App Design to Students of Visual Communication Design in Amman, Jordan

Becer, Emre | Humaid, Shahd

Preprint | 2023 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

It is becoming more and more essential to use mobile applications.Therefore, user interface mobile applications become more popular. Despite its importance, UI courses for mobile applications design are not a part of all graphic design syllabi at Jordanian universities for visual communication design, resulting in graduates with scant knowledge of the subject. Thus, it is common for newly graduated students to self-educate through online courses or to be trained by companies, which are often non-academic and commercial. Thus, the purpose of this study is to develop a novel educational syllabus proposition for teaching UI mobile appl . . .ication design to students of visual communication design at Jordanian universities. To achieve this, the current study followed a methodological approach of design-based research. This methodology allowed for several iterations of the syllabus. The first draft was based on a content analysis of 13 prominent syllabi. Then the first draft was refined based on the perceptions of five experts. As a result, this study provided a comprehensive examination of the need for specialized courses on UI mobile app design as part of the bachelor’s degree. The proposed syllabus is divided into four parts: introduction, UI process, UI case studies and best practices, and a final project. The introduction covers the basics of UI. The UI process section covers theory and practice, tools, and publishing. The case studies and best practices section focuses on medical UI mobile app design and includes a UI checklist tool. The final project requires students to present and review their projects. The results of this study providing evidence of the value of involving experts and practitioners in the design process. This study also has implications for improving and developing future syllabi, which may help to bridge the gap between theory and practice in the field of UI design for mobile apps Daha fazlası Daha az

Large-scale forecasting of large fluctuations using wavelet coherence and multifractal behavior and developing wavelet coherence for multiple time series

Oygur, Tunç | Erzurumlu, Yaman Ömer | Ünal, Gazanfer

Preprint | 2022 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

Shocks, jumps, booms, and busts are typical large fluctuation markers that appear in crisis. Identifying financial crises and estimating leading indicators with strong relations during crisis periods have an essential role in the literature. This thesis examines the dynamic co-movements of leading indicators' multifractal features to identify financial crises due to large fluctuations. The detected dynamic relationships predict leading indicators with scale-by-scale analysis and make large-scale predictions better than challenger models. As a natural result of these studies, the n-dimensional wavelet coherence method is examined, an . . .d the vectorwavelet package is transferred to the R program. This thesis consists of three independent parts, and the contents of the studies are summarized below. In the first part, stock returns' co-movements with other leading indicators in crisis periods are analyzed with multiple and quadruple wavelet coherence using interest rate, exchange rate, and trade balance differences. The scale-by-scale wavelet transformation was used to predict large-scale relationships, and stock return estimation was performed. In the second part, the multifractal characteristics of sectoral default probabilities of the real sector in Turkey and Turkey sovereign CDS rates were examined by detrended fluctuation analysis. Significant dynamic connections between the Hölder exponents of the default rates and CDS during financial crisis periods have been examined. During the periods of financial crises, among the Hölder exponents, severely correlated large scales show multifractal features. Scale-by-scale wavelet transform has been used to predict large-scale relationships, and hence vector fractionally autoregressive integrated moving average forecasting provides better results than scalar models. The final part of the thesis introduces a new wavelet methodology to handle multivariate time series dynamic co-movements by extending multiple quadruple wavelet coherence methodologies. The primary motivation of our works is to measure wavelet coherence analytically for the specific dimension Daha fazlası Daha az

Examining Heuristic-System 1 and Analytic-System 2 Processing During Reasoning on the Syllogisms and the Modified Version of the Bat and Ball Problems: Response Time, Response Confidence, and Dual-Task Assessments

Saban, Sara | Gültekin, Burak Berk

Preprint | 2022 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

How are reasoning processes shaped by the heuristic system and analytic system? In the present study, we were focused on how heuristics and analytical thinking affect reasoning. According to dual-process theories, reasoning consists of two distinct modes of processing: System 1 and System 2. System 1 generates responses that are automatic, fast, and intuitive. This system does not need working memory resources. The other system is reflective. Characteristics of this system are deliberative, slow, and conscious. System 2 depends on working memory capacity. Therefore, system 2 needs working memory resources. In the present study, the . . .experimental design was as follows: All participants performed randomly distributed modified version of the bat and ball problems and the syllogistic reasoning problems while they kept memory load in mind and had a time limit in the initial response stage. Then the questions were asked again without memory load and deadline. Both tasks consist of conflict (experiment questions) and no-conflict (control questions) questions. Whereas participants chose among four options in a modified version of the bat and ball problems, they chose between yes and no, considering two premises and a conclusion in the syllogistic reasoning problems. A two-response paradigm was applied. The problems were asked twice. In the first presentation of the problems, we occupied the participant’s working memory with a dual task procedure and time pressure. We replicated the common implication of system 1 with fast response and system 2 with slow thinking Daha fazlası Daha az

Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge Sorunu ve Mavi Vatan Doktrini

Caşın, Mesut Hakkı | Giray, Oğuz

Preprint | 2023 | Yeditepe Üniversitesi Akademik ve Açık Erişim Bilgi Sistemi

Enerji kaynaklarının çeşitliliği ve dünya üzerindeki farklı dağılımları, birçok medeniyet için hayati önem taşırken, aynı zamanda bu kaynaktan yararlanmak isteyen devletler için savaş sebebi olmuştur. Yıllardır süren ve günümüzde de devam eden "en fazla enerjiye sahip olma" gayreti, artık savaş aracığıyla olmasa bile diplomasi ve karşılıklı somut yaptırımlarla sıkı bir rekabete dönüşmüştür. Doğu Akdeniz bölgesi, enerji kaynakları açısından zengin olan ve Akdeniz'in yarı kapalı bir deniz olması nedeniyle birçok devletin bu bölgede kıyısının bulunduğu ve bu yüzden de kıyısı olan devletlerden daha fazla devletin söz sahibi olmak is . . .tediği bir bölgedir. Bu amaç uğruna, Akdeniz'e en uzun kıyısı olan Türkiye'nin, bu bölgedeki deniz yetki alanlarının kısıtlanması için hukuka aykırı olarak stratejik adımlar atılmıştır ve hala da atılmaya devam etmektedir. İleriki bölümlerde de açıklanacağı üzere, çeşitli politik hamlelerle Türkiye bu bölgede yalnızlaştırılmış ve saf dışı bırakılmaya çalışılmıştır. Ancak yapılmaya çalışılan bazı politik hamlelerin; hukuka, çeşitli uluslararası sözleşmelere, yargı kararlarına ve en önemlisi hakkaniyete aykırı olmasından dolayı, Türkiye, bölgedeki gücünü olması gerektiği gibi kullanamamaktadır. Türkiye'nin gücünü mutlak surette kullanabilmesi, bu bölgede bulunan komşularının desteğini almasına bağlıdır. Özellikle, Türkiye'nin hem kara hem de deniz sınırında komşusu olan Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'de belirlenemeyen deniz yetki alanı sınırları, yani kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge konuları ve bu hususların temeli olarak sık sık gündeme gelen Paris ve Lozan Antlaşmaları ile bu antlaşmalarda düzenlenen adalar meselesi, hala diplomatik krizlere neden olmaktadır. Öyle ki, iki ülke son bir yıl içerisinde Birleşmiş Milletlere vermiş oldukları mektuplarda adalar üzerindeki egemenlik tartışmasını ve buna bağlı olarak da Ege ve Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlarının belirlenmesi hususunu tekrar gündeme getirmişlerdir1. Günümüzde hala tansiyonu yüksek tutan bir konu olmasından da anlaşılmaktadır ki Ege ve Akdeniz'de sınırlarımızın belirli olması ve bunun için de kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgenin tanımlarının ve sınırlandırmalarının örnek yargı kararları ışığında yapılması, Türkiye'nin dış politikadaki gücü ve itibarı açısından önem arz etmektedir. Bu tezimizde, sınır ve egemenlik tartışmalarının da sık sık gündeme gelmesine neden olan bu enerji rekabetinin, konumuzla sınırlı kalması açısından sadece Doğu Akdeniz'de ve Doğu Akdeniz'i çevreleyen ülkelerde incelemesi Türkiye’nin Mavi Vatan Doktrini ile birlikte yapılacaktır. Bu inceleme yapılırken öncelikle, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması sorunun tarihi ile bu soruna taraf olan ülkelerin görüşleri açıklanmak suretiyle Doğu Akdeniz tarihine değindikten sonra, deniz yetki alanlarının neler olduğu ve hangi yöntemlerle sınırlandırılabileceği açıklanacaktır. Bu bağlamda, uluslararası hukukun asli kaynakları olan uluslararası sözleşmeler incelenirken örf ve âdet hukukundan da yararlanılacaktır. Tali kaynaklardan olan Uluslararası Adalet Divanı kararları örnek yargı kararları olarak incelenecektir ve son olarak da Türkiye'nin deniz yetki alanına dair uygulamaları ile Doğu Akdeniz politikasının değişkenleri ve Doğu Akdeniz'de yetki alanlarının belirlenmesini etkileyen asli ve tali unsurlar açıklanacaktır Daha fazlası Daha az

Sermaye Piyasası Hukukunda Kitle Fonlama Platformları

Kahveci, Defne

Preprint | 2023 | Yeditepe Üniversitesi Akademik ve Açık Erişim Bilgi Sistemi

Kitle fonlaması, özellikle teknolojik gelişmeler sayesinde son yıllarda projeleri için finansmana ihtiyaç duyan girişim şirketleri ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin geniş yatırımcı kitlelerine ulaşarak fon elde etmesini sağlayan ve günümüzde giderek daha çok tercih edilen bir finansman yöntemidir. Kitle fonlaması ile girişimciler, çevrimiçi ortamda faaliyet gösteren kitle fonlama platformları aracılığıyla yatırımcılara ulaşarak projelerini tanıtabilmekte ve fon elde edebilmektedir. Girişimciler tarafından toplanan fon karşılığında yatırımcılara pay ve borçlanma araçları gibi sermaye piyasası araçlarının verilebilecek olması ve . . .kitle fonlaması ile halktan para toplanması faaliyeti söz konusu olması nedeniyle kitle fonlaması sermaye piyasası hukukunda düzenlenmektedir. İşbu tez çalışması ile anılan yeni finansman yöntemi kısaca ele alınarak kitle fonlaması yönteminin kullanılmasında önemli bir rolü olan kitle fonlama platformlarının Türk sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri ve sorumluluklarının ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde, kitle fonlaması finansman yönteminin anlaşılabilmesi için kitle fonlaması kavramı ve benzer finansman yöntemlerinden farkları, kitle fonlamasının özel olarak düzenlenme nedenleri ile kullanılan kitle fonlaması modelleri açıklanmış; karşılaştırmalı hukuktaki ve Türk hukukundaki mevzuat gelişmeleri hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde kitle fonlama platformlarının kuruluş süreci ile ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve yatırım komitesi üyeleri için aranan şartlar açıklanmış, platformların kitle fonlaması faaliyeti dışında gerçekleştirebileceği işlemlerin çerçevesi çizilmiştir. Ayrıca bu bölümde öğretideki görüşler çerçevesinde kitle fonlama platformlarının ve yatırım komitesinin hukuki niteliğine yönelik tespitlerde bulunulmuş, mevcut mevzuat düzenlemelerinin yeterli olup olmadığı yönünde değerlendirmelerde bulunulmuştur. Üçüncü ve son bölümde, platformların kitle fonlaması taraflarıyla olan hukuki ilişkisi ve sorumluluğu incelenmiştir. Bu kapsamda platformların yatırımcılar ile akdettiği üyelik sözleşmesi ve girişimci/girişim şirketleri ile akdettiği kitle fonlaması sözleşmelerinin niteliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunularak taraflar arasındaki hukuki ilişkiye uygulanacak mevzuat hükümleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Ardından kitle fonlama platformlarının faaliyetleri nedeniyle Türk hukukundaki kitle fonlaması düzenlemeleri kapsamında sorumluluğu incelenmiştir Daha fazlası Daha az

Türk - Yunan Nüfus Mübadelesinin Sonuçlarının Mudanya İlçesi Ölçeğinde Değerlendirilmesi

Soğuksu, Hatice Ayser

Preprint | 2023 | Yeditepe Üniversitesi Akademik ve Açık Erişim Bilgi Sistemi

Lozan görüşmelerinde uygulanmasına karar verilen uzun tartışma ve görüşmelerden sonra 30 Ocak 1923 tarihinde Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi onaylanmıştır. Dönemin olağanüstü şartlarının gerekli kıldığı nüfus mübadelesi, 2 milyondan fazla insanın hayatını derinden etkilemiş, vatan bildikleri topraklardan koparmış, pek çok kaybın yaşanmasına sebep olmuştur. Mübadele Anlaşması ile öncesinde fiilen başlayan karşılıklı göç hareketine, resmi nitelik getirilmiştir. Bursa ve Mudanya ilçesi, her yönüyle tam bir göçmen şehridir. Gayrimüslim nüfusun yoğun olarak yaşadığı, dolayısıyla gayrimüslimlerden kalan emlakın da çok olduğu yerlerin başında . . .gelmektedir. Bunun yanında zengin tarım olanakları ve gelişmiş endüstrisi ile önemli bir iskân alanıdır. Bursa’ya toplam 33.000, Mudanya’ya 6.000 mübadil yerleştirilmiştir. Mudanya Limanı, mübadillerin yoğun olarak ülkeye giriş yaptığı önemli limanlardan biridir. Mudanya ile ilkim ve ürün çeşitliliği benzer özellikte olduğu için özellikle Girit ve Kavala bölgesinden gelen göçmenler iskân edilmiştir Araştırmamızda, Mudanya mübadilleri özelinde, bugün de önemini koruyan göç konusunda geçmişte yaşadığımız toplumsal tecrübelerden, günümüze ait çıkarımlarda bulunmaya çalıştık. Mudanya’da sosyal yaşam, mübadeleye hazırlık çalışmaları, sevk ve iskân faaliyetleri, mübadelenin yerel ekonomiye etkileri ve mübadelenin sonuçları konuları incelenmiştir Daha fazlası Daha az

Turkey and Brain Migration: Policies Formed from Push and Pull Perspectives and Effects on Brain Drain

Sönmez, Nurdan

Preprint | 2023 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

Brain drain, which is defined as the departure of well-educated human capital to another geography, was noticed by England, which lost its qualified power to other countries in 1945 and increased rapidly after the 1960s with the effect of globalization. Countries such as the USA, UK and Germany have developed important brain drain policies from a push and pull perspective. Turkey has also developed important policies such as university reforms. In the following periods, within the scope of Five-Year Development Planning, although TÜBİTAK 2232 developed policies to pull reverse brain drain and Turquoise Card to pull foreign brain mig . . .ration, Turkey was late in putting the brain drain on its political agenda. In this thesis, “Turkey and Brain Migration: Policies Formed from a Push and Pull Perspectives and Effects on Brain Drain” is examined and chronologically from its own historical depths, starting from the early republican period, mainly within the scope of the Five-Year Development Planning. Turquoise Card and TÜBİTAK 2232 reverse brain drain policies are also included. The effect of Turkey's brain migration policies, including the push and pull effect, is analyzed. In addition, the strengths, weaknesses, opportunities and dangers of these effects were evaluated with SWOT analysis. Additionally, the Brain Drain Policy has been conceptualized. This study was compiled from his thesis titled “Turkey and Brain Migration: Policies Formed from Push and Pull Perspectives and Its Effects on Brain Drain Daha fazlası Daha az

Evaluation of Kitsch Art in a Consumer Society by the Art Educators

Marangoz, Selvin

Preprint | 2023 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

Kitsch, like many art concepts, went beyond the boundaries of art and began to affect individuals and society. In consumer society, many imitations, cheap, serial, fake products and repetitions of their have been proliferated. With its lack of artistic concern, creativity and originality, kitsch products have caused art to lose its autonomy and enter into a commercial configuration. In this study, a survey study was conducted to reach art educators' opinions about Kitsch products. Educators working in various departments of Fine Arts Faculties were emailed and asked if they agreed with the study opinion. It was considered that the m . . .ost important points of the literature review were utilized to develop survey questions, which included demographic questions and propositions. According to the questionnaire responses, all of the educators regard kitsch as an industrial object for decorative purpose that is aesthetically deficient and entertaining to society. However, this study show that, while the great majority of faculty members do not purchase kitsch objects, a significant proportion of them argue that not all bad art should be labeled as kitsch. According to this study, which supports literature review, art educators are concerned about the rising consumption of kitsch items, as well as the commercialization of art, creativity, and uniqueness, and its service to capitalism. In the survey findings, different outcomes were obtained based on age groupings. Participants were indecisive whether kitsch was aesthetically deficient, and no clear conclusions were obtained. While 25 - 35 year olds are indecisive on whether kitsch is art, 36-45 year olds are strongly opposed, while 46-59 year olds are more open to kitsch Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms