Filtreler
Etkileşimli hikaye anlatma sistemlerinde oyuncu profilleri: Örnek C örüntü tanıma profil çıkartıcı

Bostan, Barbaros | Şahin, Gökhan

Article | 2015 | AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi6 ( 19 ) , pp.23 - 40

Oyuncu profili çıkartma bilgisayar oyunları ile ilgili popüler bir araştırma sahasıdır ama Etkileşimli Hikaye Anlatma Sistemleri için çok önemlidir. Bu çalışmada amacımız: (1) oyuncu eylemlerini sürekli gözlemleyerek gerçek zamanlı profiller çıkartmak, (2) profil çıkartabilmek için örüntü (oyuncu eylemleri dizisi) tiplerini tanımlamak, (3) örüntüleri hızlı bir biçimde eşleştirmek, ve (4) eşleşen örüntüler ile oyuncu profilleri arasındaki ilişkiyi örüntü- motivasyon eşleştirmeleri ile ortaya koymaktır. Bu bağlamda, bir Etkileşimli Hikaye Anlatma projesinde kullanılmak üzere karmaşık örüntü örnekleri tanımladık ve C dilinde bir profil . . . çıkartıcı geliştirdik. Player profiling is a popular research area in computer gaming but it is especially important for interactive storytelling (IS) systems. In this article our aim is: (1) to real- time profile players by constantly monitoring player actions, (2) to define pattern (sequence of player actions) types for profiling, (3) to match patterns rapidly, and (4) to define the relationship between matched patterns and player profiles by pattern -motivation pairings. We defined complex pattern samples for profiling and develope d a C profiler for an Interactive Storytelling project that matches user actions to these patterns Daha fazlası Daha az

Development of group buying in Turkey: Shopping on daily deal websites

Erdem, Can | Demirağ, Aşkın

Article | 2015 | AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi6 ( 18 ) , pp.39 - 56

Günlük fırsat siteleri, çok sayıda tüketicinin eşzamanlı ürün/hizmet alımlarında yüksek adetten kaynaklanan fiyatindirimi sağlaması prensibine dayalı grup satın alma kavramının uygulandığıen yeni iş modelidir.2008 yılında ABDde başlayıp dört yılda tüm dünyada yüzlercekopyası oluş an günlük indirim sitelerinin başarısı ilgili tüm tarafların kısa sürede sistemin faydalarını gördüğü gerçeğinde gizli. Bu çalışmanın amacı Türkiyede hizmet veren çevrimiçi günlük indirim sitelerini incelemek ve özellikle bazı değişkenlerin bu sitelerde a lışveriş yapan tüketicilerin satın alma niyetlerine etkisini araştırmaktır. 2014 yılında İstanbulda 400 . . . adet tüketiciningünlük indirim sitelerinde çevrimiçi alışveriş ile ilgili ile güdüleri, davranışları ve grup satın alma sistemi ile ilgili algıları ara ştırıldı. Araştırmanın sonuçları günlük fırsat sitelerini ziyaret ve etme ve bu sitelerde alışveriş yapma sıklığının tüketicilerin kendilerini akıllı müşteri olarak algılama, bu sitelere güvenme ve sadık kalma süreçlerinde anlamlı etkileri olduğu gösterdi. Daily deals or deal-of-the - day is a relatively new business model based on online group buying, a shopping strategy providing volume discounts on products and services. Starte d in the USA in 2008, the daily deals system has become so successful that in a period of four years hundreds of clone group buying web sites havedisseminatedacross the world mainly because all the involved parties in the system have enjoyed the benefits in a short period of time. The purpose of this paper is to analyze the online group buying system in Turkey, with an emphasis on the influence of some moderator variables on purchase intention of consumers when they shop on daily deal sites. The research wa s conducted with 400customersin Istanbul to shed a light on their motivations, behavior, and perception of the online buying system in 2014.The results indicated that on an overall basis the visit and shopping frequencies of the customer to the deal- of- the day web sites will have significant impact on their perceptions of feeling smart shoppers, having trust and being loyal to the visited web sites Daha fazlası Daha az

Enformasyon toplumu ve bilginin toplumdaki rolü özet

Boschele, Marco

Article | 2014 | AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi5 ( 14 ) , pp.7 - 13

Endüstri toplumundan diğer toplum biçimlerine geçiş, bilgi/enformasyon teknolojisinden çok büyük oranda etkilenmiştir. Bu dömüşüm, ekonomi ve toplumu farklı biçimlerde etkilemiştir. Bazı kuramcılar, rasyonalite prensibine dayanarak, işçilerin me sleksel satatülerindeki iyileşmelerinden söz ederken, diğerleri bilginin tersine enformasyonun güvenilmezliğinden söz ederler. Daha eleştirel kuramcılar ise networkler ile enformasyonun kamusal alandan entelektüel mülkiyete geçtiğini öne sürerler. Bu makale, toplumdaki bilginin rolünü farklı bir biçimlerde karakterize eden kuramsal gelişmeleri analiz etmektedir. The passage from industrial s . . .ocieties to other forms of societies has been strongly influenced by knowledge/information and technology. This transformation has had an effect on the economy and society in different ways. Some interpretations argue that such developments, based on the principle of rationality, have brought about the improvement of the occupational status of workers, whereas some interpretations argue about the elusive role of information as opposed to knowledge. In a more critical understanding, there are also interpretations which emphasise the inclusive and exclusive character of the network and the irrationality of information which on the political level sees a shift of knowledge from public good to intellectual property. This article look s at the theoretical developments which characterised the different interpretation of the role of knowledge in society Daha fazlası Daha az

A Liteeview on Challenges in Distributed Software Developmrature Rent

Kahya, Murat Doğuş | Şeneler, Çağla

Article | 2018 | AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi9 ( 35 ) , pp.159 - 170

Distributed software development (DSD) becomes a trend for most of the global companies inthe last decade. According to the effects of distributed development, new challenges exist thatare not observed at collocated software development. The Software Engineering communityinvestigated the challenges more than a decade that was mostly consisted of communication,coordination and control processes. However, most of the latest studies were empirical and didnot cover all challenges in the industry. In this paper, GSD challenges are reported as asystematic literature review with temporal, geographical and socio-cultural dimensions. Thisres . . .earch aims to create a guideline of challenges that may exist in the GSD projects yearsbetween 2007 and 2017. The discussion of implications for practitioners and future research arementioned at the end of the report. Küresel şirketler tarafında son on yılda farklı lokasyonlarda yazılım geliştirme popüler olmayabaşladı.Farklı lokasyonlarda geliştirme ile birlikte, aynı lokasyonda yazılım geliştirmedeyaşanmayan yeni zorluklar ortaya çıkmaya başladı.Bununla birlikte yazılım geliştirmetoplulukları iletişim, koordinasyon ve kontrol süreçlerinin yaşadığı zorlukları son yıllardaaraştırıyor. Fakat son yıllarda yayınlanan çalışmalar çoğunlukla bir kaç şirketi göz önündebulunduran deneysel ve vaka çalışmalarını içermektedir. Bu çalışmada 2007 ile 2017 yıllarıarasnındaki deneysel çalışmalar derlenerek zamansal, coğrafik ve sosyo-kültürel açılarındanyaşanan zorluklar literatür incelemesi olarak sunulacaktır. Makale kapsamında 607 çalışmaincelenerek bulunan sonuçlar araştırmacılar ile paylaşılmaktadır.Sonraki araştırmalar veçıkarımlar raporun en sonunda sunulmaktadır Daha fazlası Daha az

Fractal analysis of stock exchange indices in Turkey

Hacınlıyan, A. S. | Kandıranı, Engin

Article | 2015 | AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi6 ( 18 ) , pp.7 - 19

Bu çalışmanın amacı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası endekslerindeki muhtemel fractal davranışları araştırmaktır.Özellikle, kaotik ve fraktal davranışların kanıtları verilecek tir.Verilen endekslerin monofraktal davranışlarını analiz etmek için Higuchi ve Katz metodlarını kullanacağız. Buna ek olarak,araştırılan endekslerin kaotik davranışlarını incelemek amacıyla Dönüştürülmüş Genişlik (R/S) ve Arındırlmış Dalgalanma (DFA) Analizleri kullanılmıştır. The purpose of this study is to investigate possible fractal behavior in Istanbul Stock Exchange (BIST) indices. In particular evidence of chaotic and fractal behavior will be presente . . .d. To be able to analyze monofra ctality of given indices we are going to use Higuchi and Katz methods. In addition to this, we analyze the chaotic behavior of the investigated indices using Rescaled Range Analysis(R/S) and Detrended Fluctuation Analysis (DFA) Daha fazlası Daha az

Dijital oyunlar: Tasarım gereksinimleri ve oyuncu psikolojisi

Bostan, Barbaros | Tıngöy, Özhan

Article | 2015 | AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi6 ( 19 ) , pp.7 - 21

Bilgisayar oyunu tasarımı sadece algoritmalardan, betik dillerinden ve mantık yapılarından ibaret değildir. Bilgisayar oyunları etkileşimli ortamlardır ve oyuncular birer insandır, bu yüzden oyuncu etkileşiminin sosyal bir olgu olduğu hiçbir zaman unutulmamalı ve alternatif bir gerçekliğe adım atmanın altında yatan psikolojik bileşenler göz ardı edilmemelidir. Sanal dünyanın ge rçekçiliği, oynanabilirliği, inandırıcılığı, oyuncuya verdiği memnuniyet ve haz önemli tasarım kriterleridir. Oyuncunun kendisini iletişim kanalından iletilen dünyada hissetmesi ve iletilen dünyada bulunduğuna inanması, sanal dünyadaki olaylar örgüsü üzerinde . . . kontrol sahibi olduğunu ve özgür seçimleriyle sanal dünyayı etkileyebildiğini düşünmesi çok önemlidir. Tasarım sürecinde bilgisayar oyunlarına oyuncunun gözünden bakmak, tasarımcının istediği oyunu değil de oyuncuların oynamak isteyeceği oyunları geliş tirmek için başarının temel anahtarıdır. Computer game design is not only about algorithms, scripts and logic. Gam es are interactive environments and gamers are humans, so it should be remembered that gamer interaction is a social phenomenon ve the psychological components that underlie the concept of stepping into an alternative reality can not be ignored. The realis m, playability, understandability, believability of the virtual world and player enjoyment are important design requirements. The player should feel himself in the world mediated by the computer and should belive that he/she exists there. The player should also feel a sense of control over the events and should think that he/she can affect the virtual environment. Looking into a game from the player's perspective is very important if your aim is to design the games that players want, not the games that the designers want to design Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms