Detaylı Arama

İptal
Bulunan: 43 Adet 0.001 sn
- Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kriterleriniz için 'Dahil' / 'Hariç' seçeneğini kullanabilirsiniz. Sorgu satırları birbirine 'VE' bağlacı ile bağlıdır.
- İptal tuşuna basarak normal aramaya dönebilirsiniz.
Filtreler
Filtreler
Bulunan: 43 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [2]
Tam Metin [1]
Yazar [20]
Yayın Türü [2]
Konu Başlıkları [20]
Yayın Tarihi [3]
Dergi Adı [1]
Yayıncı [3]
Dil [2]
Yazar Departmanı [20]
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Açık Rıza

Dinar, Refik Cem | Erdoğmuş, Elif

Preprint | 2023 | Yeditepe Üniversitesi Akademik ve Açık Erişim Bilgi Sistemi

Kişisel verilerin korunması hakkı, veri ihlallerinin artması doğrultusunda uluslararası düzenlemeler ve hukukumuzda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte büyük bir önem kazanmıştır. Çalışmamızda genel itibari ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Avrupa Birliği mevzuatı ve diğer uluslararası metinler çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin işlenmesinde hukuka uygunluk sebepleri ve özellikle de kişisel verilerin işlenmesinde hukuka uygunluk sebeplerinden biri olan “açık rıza” kavramı ele alınmıştır. Çalışmamızda dört ana bölüm mevcuttur. İlk bölümde; kişise . . .l veri kavramı, kişisel veri kavramının ortaya çıkışı ve kişisel verilerin korunması kapsamında var olan ulusal ve uluslararası düzenlemelere yer verilmiştir. Çalışmamızın ikinci bölümünde ise; kişisel verilerin korunması hukukuna hakim olan kavram ve temel ilkeler ele alınmıştır. Üçüncü bölümde; hukuka uygunluk nedeni olan açık rıza ve kişisel verilerin diğer işlenme sebepleri detaylı bir şekilde aktarılmıştır. Dördüncü ve son bölümde ise açık rızanın geçerlilik şartlarına, ne şekilde alınabileceğine, açık rıza almada ispat yüküne ve açık rızada bulunma ehliyeti hususlarına yer verilmiştir Daha fazlası Daha az

Transcultural Aspects in Elif Batuman’s Fiction

Dindar, Elif Bıçaklar

Preprint | 2023 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

This study aims at exploring Elif Batuman’s The Idiot and Either/Or from a transcultural perspective. This study examines Elif Batuman’s novels from an interdisciplinary perspective combining Wolfgang Welsch’s philosophical approach to transculturalism, transcultural literary studies as well as Bakhtinian concepts such as polyphony and intertextuality. Benefitting from this framework, the present study highlights the themes of the representation of national identity, mobility, cultural and linguistic diversity in Batuman’s fiction. The study also emphasizes how the protagonist transcends the stable categories related to identity and . . . fiction writing within the framework of transculturalis Daha fazlası Daha az

Doğa-Resim İlişkisi İçerisinde Değişen “Figür” Kavramı

Kaya, Gülveli | Çakmak, Ayla Doğutaş

Preprint | 2023 | Yeditepe Üniversitesi Akademik ve Açık Erişim Bilgi Sistemi

Bu çalışmada Doğa-Resim ilişkisi içerisinde değişen “figür” kavramı, insan bedenine (vücut) karşılık gelen “figüratif” den söz edilmektedir. 14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar resim sanatında karşılaştığımız insan figürünün değişim süreci örneklerle, karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Tarihsel gelişimi sürecinde doğa kavramı, yaşam biçimi, düşünce sistemi ve inanışlara bağlı olarak her zaman değişken bir kavram olarak kabul edilmektedir. Buna bağlı olarak sanatta insan görünümü mağara döneminden modern toplumlara kadar her zaman sosyo-kültürel alanda yerini bulduğu görülmektedir. Resim sanatında figür yani insanı gösteren resimlerin . . . kökleri Taş Devri’ne kadar uzandığı kabul edilmektedir. Taş Devri adamının mağara duvarına çizdiği insan figürleri küçük düz boyutsuz, kişilik belirtmeyen resimlerdir. Buna karşın hayvan figürleri gerçek ölçülere çok yakındır. Çünkü o çağda insan kavim içinde önemsiz biri olarak görülmektedir. 16 yüzyılda gerçekleşen bilimsel gelişmeler ile birlikte insanın kendisini ifade etme biçimleri de değişti. Sanatın başlangıcındaki kurallar gözden geçirilmeye başlanmıştır. İlk değişen insan bedeni oldu. Yavaş yavaş birey ortaya çıkınca sanatçılar, acılarını, korkularını resimlerine yansıttı. Batıdaki ahlaki değerler ve yüce değerler Van Eyck, Bosch ve Brueghel’in eserlerinde belirmiştir. Yüzyıllardır insan bedeninin tarihsel görünümü sosyo-kültürel anlamda en derin anlamlı yeri işgal ettiği ve bu savın günümüzde de geçerli olduğunu söylemek mümkündür. Ancak sanatçının sosyo-kültürel kısıtlamaları, onları algılama gücü arasında bir engel oluşturduğu ve bu nedenle Resim sanatında İnsan figürü, tarih boyunca doğalcılık’tan idealizm’e, fantastikten olağanüstüne kadar çeşitli yaklaşımlar içinde betimlenmiştir. Değişik kültürlerde çeşitli değer ve oran ölçülerine göre değişim ve gelişim göstermiştir. Bunun arayışı, radikal biçimde sanatta biçim değişikliğine, form değişikliğine yani ifade biçimlerinin değişikliğine yol açmaktadır Daha fazlası Daha az

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu (TCK m. 220)

Yılmaz, Ahmet Çağrı

Preprint | 2023 | Yeditepe Üniversitesi Akademik ve Açık Erişim Bilgi Sistemi

Suç işlemek amacıyla örgütlenme suçunun yorumlanması ve bu suçlarla mücadelenin başarılı şekilde gerçekleşebilmesi büyük önem taşımaktadır. Örgütlü suçun demokrasiler için ciddi bir tehdit olduğu kenara bırakılırsa, bu tip suç örgütleri modern dünyanın karmaşıklığını kullanıp, durumları kendi lehinde yönetme becerilerine sahiptir. Örgütlü suçun, zaman içerisindeki sürekli gelişimi hem ulusal hem de küresel olarak gözlemlenmektedir. Ulusal bağlamda kök salmaya çalışan suç örgütleri, teknolojik olarak gelişmiş ve kültürel olarak farklı yapıya sahip toplumların içerisinde süreçlerini yönetmeyi öğrenmiştir. Bu yapılanmaların yerel kültü . . .rleri, gelenekleri sistematik şekilde bir araya getirdiği ve organik olarak birbirine bağlı gruplar olduğu görülmektedir. Böylece suç örgütleri hem ulusal hem de ulusötesi düzeyde boşlukları doldurarak hegemonyasını koruyabilmektedir. Örgütlü suçluluk sürekli gelişim gösterdiğinden kolluk kuvvetleri buna uyum sağlamalı ve devlet otoriteleri bu değişen koşullara göre yasal düzenleme yapmalıdır. Ülkemizde suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 220. maddesi ile düzenlenmiştir. Bu tezde öncelikle örgütlü suçluluk kavramı, örgütün tarihçesi, özellikleri, örgütlü suçlar ve mücadele şekilleri anlatılmıştır Daha fazlası Daha az

New Inclinations in the Museumification Process of Private Museums in Turkey After 2010

Salar, İlkay

Preprint | 2022 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

This study comprises the development of art collectorship in Turkey through the concept of collections and in comparison with the Western world, the transformation of these art collections into private museums in the 2000s, and the new inclinations regarding the location choices of private museums after 2010. Ever since the prehistoric period, humans have researched, discovered, and collected, evolving over the centuries to do it consciously and consistently, becoming collectors, and later, with rational categorization and institutionalization, secularizing their collections, thus establishing museums. Becoming wealthier through com . . .merce, while collectorship developed in Europe starting with the Renaissance in the 15th century, leading to collections becoming public in the 17th century and the start of modern museumification in the century that followed, it was the bourgeoisie that birthed European collectorship. The foundations of art collectorship lay with the autonomy and the commodification of art, which created its own market. Thus, art collectorship and the art market always progress simultaneously. In the Republic of Turkey, liberal economic policies starting in the 1980s allowed private capital to take over from the state, launching a period where artworks and collectorship increased. Attempting to integrate itself with the world as a result of the globalization policies of the 1990s, the 2000s for the Turkish art market, dominated by private capital, coincide with a highly dynamic period when the recently growing population of art collectors founded private museums in İstanbul by which they could receive exposure and recognition This period saw the emergence of culture and arts events and activities in the periphery. After 2010 this was followed by collectors who wished to bring their collections to the lands where they were born and dreamt about showing revealing the existence of a culture outside the center, who then established museums towards that goal Daha fazlası Daha az

The role of news media in reproduction of urban space: Ideological presentation of news reports on Galataport Istanbul Project in Hürriyet and Sabah newspapers

Kartalcı Güreken, Rümeysa

Preprint | 2022 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

Media is shaping the consciousness, ideas, emotions and even daily lives of individuals by presenting a certain framework of meaning to the society. The individuals evaluate the social events and facts within the framework of meaning that is provided by the media. This study is defending the opinion that the content and discourse that is produced in the urban transformation news reports by the journalist, as the organic intellectual, is legitimizing the capital-oriented transformation of the city and the relations of production are reproduced. Starting from the presupposition that reality that is constructed in news which is produce . . .d along with certain hegemonic discourse has influences on the consciousness of the individuals, the study argues the news discourse is influential over the individuals in leading them to illusions by neglecting the social inequalities and contradictions, and by virtue of this, neoliberal hegemony can be reproduced. Accordingly, in the study, the role of the hegemonic discourses produced in the news in mainstream newspapers about the Galataport Istanbul Project, which is considered as the spatial reflection of neoliberal hegemony, in legitimizing the capital-oriented transformation of the city and in the production of social consent, is researched with a critical approach and Teun A. Van Dijk's critical discourse analysis method. As a result of the study, to be legitimized the space reproduced as a commodity, it has been observed the project is identified with a strong economy, development, well-being and welfare of the society in the news discourses. By developing a content and discourse that affirms such projects for a strong and developed, society has been encouraged to support neoliberal urban hegemony Daha fazlası Daha az

Examining Heuristic-System 1 and Analytic-System 2 Processing During Reasoning on the Syllogisms and the Modified Version of the Bat and Ball Problems: Response Time, Response Confidence, and Dual-Task Assessments

Saban, Sara | Gültekin, Burak Berk

Preprint | 2022 | Yeditepe University Academic and Open Access Information System

How are reasoning processes shaped by the heuristic system and analytic system? In the present study, we were focused on how heuristics and analytical thinking affect reasoning. According to dual-process theories, reasoning consists of two distinct modes of processing: System 1 and System 2. System 1 generates responses that are automatic, fast, and intuitive. This system does not need working memory resources. The other system is reflective. Characteristics of this system are deliberative, slow, and conscious. System 2 depends on working memory capacity. Therefore, system 2 needs working memory resources. In the present study, the . . .experimental design was as follows: All participants performed randomly distributed modified version of the bat and ball problems and the syllogistic reasoning problems while they kept memory load in mind and had a time limit in the initial response stage. Then the questions were asked again without memory load and deadline. Both tasks consist of conflict (experiment questions) and no-conflict (control questions) questions. Whereas participants chose among four options in a modified version of the bat and ball problems, they chose between yes and no, considering two premises and a conclusion in the syllogistic reasoning problems. A two-response paradigm was applied. The problems were asked twice. In the first presentation of the problems, we occupied the participant’s working memory with a dual task procedure and time pressure. We replicated the common implication of system 1 with fast response and system 2 with slow thinking Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms